Pozitif Ekonomi
tarafından
309
Pozitif Ekonomi

Pozitif Ekonomi Nedir?
Pozitif ekonomi, nesnel analize dayanan ekonominin çalışmasıdır. Ekonomistlerin çoğu bugün, gelecekteki herhangi bir ifadenin temeli olarak bir ekonomide neyin olup bittiğini kullanan pozitif ekonomik analize odaklanmaktadır. Ekonominin neden-sonuç ilişkisi ile ilgilenen bir alt akımdır. Pozitif ekonomi, değer yargılarını kullanan normatif iktisadın aksine hareket eder.

Normatif ekonomi ne olmalı? Pozitif ekonomi “sebep ve sonuç” ilişkilerinin analizi ile ilgilidir. Bu durumda pozitif ekonomi “neden?” veya nasıl?” soruların cevapları gibi. Faiz oranlarındaki artışın ekonominin diğer alanlarına olan etkisinin analizi, pozitif bir ekonominin konusudur.

Normatif iktisadın aksine, pozitif iktisat, ekonomik teorilerin evrimi ve gelişmesinde yer alan sebepler ve etkiler, davranışsal ilişkiler ve olgulara odaklanır. Pozitif ekonomi genellikle “ne” ekonomisi olarak adlandırılır. Öte yandan, normatif iktisat, “ne olması gerektiği” veya “olması gereken” ekonomi olarak adlandırılır.
Olumlu bir ekonomik tablonun örneği: “faiz oranını artırmak insanları kurtarmaya teşvik edecektir.” Bu, değer yargıları içermediğinden ve doğruluğu test edilebildiğinden pozitif bir ekonomik tablo olarak kabul edilir. Medya tarafından sağlanan bilgilerin çoğu, olumlu ve normatif ekonomik ifadelerin veya teorilerin bir kombinasyonudur. Bu nedenle, yatırımcılar nesnel ve öznel analiz arasındaki farkı anlamalıdır.
Pozitif bir ekonomik teorinin bir başka örneği de, hükümetin enflasyonu nasıl daha fazla para basmak suretiyle nasıl etkilediğini anlatmasıdır. Bu örnekte, olumlu ekonomik teori, enflasyon ve para arzı büyümesi arasındaki gerçekleri ve davranışsal ilişkileri analiz ederek bir rol oynar . Bununla birlikte, olumlu ekonomik teori, enflasyon ve para bastırma ile ilgili politikaları doğru bir şekilde nasıl takip edeceğine dair tavsiye ve talimat vermemektedir.
Pozitif Ekonominin Önemi
Olumlu ekonomi ve normatif ekonomi arasındaki farklar bilge politika yapımının temelidir. Olumlu iktisat ve normatif iktisat, birlikte ele alındığında, kamu politikalarının açık bir şekilde anlaşılmasını sağlar, çünkü hem gerçek ifadeleri hem de piyasa davranışlarını yönlendiren görüşlere dayalı analizleri vurgularlar. Ancak, pozitif ekonominin açık bir şekilde anlaşılması, ekonomik politikalar değer yargılarına bağlı olmadığı için ekonomik politikalar üzerinde daha iyi kararlar verir. Pozitif ekonomi tarafından yönlendirilen ifadeler tanımlanabilir ve test edilebilir ve böylece bireylerin ve politika yapıcıların önemli kararlar vermelerine yardımcı olabilecek açık bir neden-sonuç senaryosu sağlar.
Pozitif Ekonomide ifadeler
Olumlu ekonominin sağladığı olumlu ifadeler nesneldir. Bu ifadeler mevcut kanıtlara bağlı olarak tanımlanabilir, test edilebilir veya reddedilebilir ve değiştirilebilir. Pozitif ifadelerin bazı örnekleri arasında şunlar yer alıyor: “sigara fiyatının düşürülmesi, genç tüketiciler arasında sigara talebini artırdı”, “ham petrol fiyatlarının yükselmesi otomobil kullanımını azaltıyor ve bisiklete olan talebi artırıyor” ve “birayla ilgili kârlar düşecekse Hükümet vergilerden alkol alıyor. “